Uitleg Cito LOVS

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken wij naast de toetsen die bij de verschillende methodes horen, de toetsen van het Cito Volgsysteem. We kunnen, na analyse van alle toetsgegevens, perfect inspelen op de behoeftes van uw kind.

Als u het rapport van uw kind krijgt, zit daarbij ook een uitdraai van de Cito-opbrengsten (het zg. leerlingrapport van Cito). Deze uitdraai ziet er anders uit dan u gewend bent. We hebben ervoor gekozen om voortaan de opbrengsten weer te geven met de cijfers I t/m V in plaats van A t/m E.

Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. Hier leest u een uitleg waarom Cito de normen aangepast heeft en wat dat betekent voor de scores van uw kind.

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met de directie opnemen.

Meer dan een eind-toets

De meeste mensen hebben wel gehoord van de CITO-eindtoets. Het is een veelgebruikte toets aan het eind van het basisonderwijs. Dat CITO nog veel meer toetsen heeft ontwikkeld, is misschien minder bekend. Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan worden vanaf het moment dat zij de basisschool binnenstappen, tot het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Een leerlingvolgsysteem is landelijk genormeerd. Op De Horst hebben wij gekozen voor het volgsysteem van CITO, het LOVS, het Leerling- en Onderwijs-Volg-Systeem.

Waarom het LOVS?

Het LOVS heeft twee functies: Voor de leerkracht is het belangrijk om te weten welk niveau een kind heeft en of het kind zich goed ontwikkelt. Maar voor hem of haar is ook de ontwikkeling van de groep een belangrijk gegeven, daaraan is te zien of de kwaliteit van het gegeven onderwijs voldoende is geweest. Voor de directie van de school zijn de gegevens van de groepen erg belangrijk. Zij geven een beeld van de onderwijskwaliteit van de school. Voor u, als ouder, geeft het LOVS een beeld van het ontwikkelingsniveau van uw kind. Hoort het bij de ondergemiddelde, bij de gemiddelde of juist bij de bovengemiddelde leerlingen? En ontwikkelt uw kind zich op een bij hem of haar passende manier?

Inhoud van het LOVS

Het LOVS op onze school bevat de volgende toetsen:
Voor groep 2: Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters
Voor groep 3 t/m 8:
Rekenen en wiskunde,
Technisch lezen (snelheid van het lezen),
Begrijpend lezen,
Spelling,

Voor groep 7 en 8:
Studievaardigheden
Spelling werkwoorden

Het leerling-rapport

Naast het schoolrapport kun u van ons een "leerling-rapport" van het LOVS verwachten. Op deze print staan de verschillende toetsen vermeld en de vaardigheidsscores met bijbehorend niveau dat uw kind daarop behaald heeft. Met de vaardigheidsscores kunnen we de groei van een leerling in een grafiek uitdrukken. De niveaus worden aangegeven in de cijfers I t/m V.

Niveau I betekent dat uw kind bij de 20% hoogst scorende leerlingen van Nederland behoort.
Niveau II betekent dat uw kind bij de 20% leerlingen behoort die boven het landelijk gemiddelde scoren. Niveau I en II zijn boven het gemiddelde.
Niveau III betekent dat uw kind bij de 20% leerlingen behoort die het landelijk gemiddelde scoren.
Niveau IV betekent dat uw kind bij de 20% leerlingen behoort die onder landelijk gemiddelde scoren.
Niveau V betekent dat uw kind bij de 20% laagst scorende leerlingen van Nederland behoort.

Bijgaande figuur laat zien hoe de nieuwe niveauverdeling staat t.o.v. de oude (A-E)

De kinderen met niveau IV en V krijgen extra ondersteuning in de groep. Bijvoorbeeld door een extra uitleg aan de instructietafel in de klas of door het maken van het minimumprogramma in de groep. Voor leerlingen die structureel op niveau V functioneren, is een eigen leerlijn na groep 6 een optie. Sinds dit schooljaar beschikken we over de zogenaamde S.B.O. toetsen van CITO voor de vakken rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling. Deze toetsen kunnen voor individuele leerlingen worden ingezet. Kenmerk van de S.B.O. toets is dat de getoetste leerstof te vergelijken is met die van de regulieren toetsen, maar dat de lay-out overzichtelijker is en dat de toets in meerdere delen kan worden afgenomen.

En nu?

Wat betekent dat nu concreet? Als uw kind bij herhaling niveau I scoort op een toetsonderdeel, dan gaat het leren voor dit onderdeel hem of haar gemakkelijk af. We houden op school in de gaten of uw kind voldoende uitgedaagd wordt. Misschien is extra werk op z'n plaats. Dit is bijvoorbeeld het pluswerk in de methode. Als uw kind niveau II of III scoort, zullen er ook weinig of geen problemen zijn. Uw kind leert dan waarschijnlijk prima via de aangeboden leerstof. Als Uw kind niveau IV of V scoort, zal het extra begeleiding nodig hebben. We kunnen u vragen om thuis wat extra te oefenen. Bij herhaalde scores niveau V kan het zijn dat uw kind zich ontwikkelt op een lager niveau dan gemiddeld. We passen ons onderwijsaanbod dan aan, aan het niveau van uw kind. In de meeste gevallen zullen we een minimumprogramma uit de methode aanbieden. We streven er naar alle kinderen zo lang mogelijk "bij de groep" te houden. En vanaf groep 6 bekijken we ook of een kind gebaat zou kunnen zijn met een eigen leerlijn en een eigen uitstroomprofiel. We stellen dan een Ontwikkelings PersPectief op, een O.P.P. Met u als ouder wordt in dat geval besproken wat het te verwachten uitstroomniveau in groep 8 zal zijn. We maken een O.P.P. als de leerachterstand ten opzichte van de medeleerlingen groter is dan 1 jaar.

Als uw kind structureel hoger niveau I scoort, kan het zijn dat we uw kind, naast het Compacten en verrijken programma, een aanbod voor meerbegaafde kinderen aanbieden. Dit betreft ander werk dat als vast onderdeel aan de weektaak van uw kind wordt toegevoegd en waaraan kwaliteitseisen worden gesteld. Alleen (een) hoge score(s) op CITO toetsen is niet genoeg om voor dit aanbod in aanmerking te komen. Uw kind wordt voordat we het aanbod aanpassen, zorgvuldig bekeken. Naast de analyses van de methodegebonden toetsen, brengen we ook de mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de vaardigheid in samenwerken, de persoonlijke leerstijl en zijn of haar zelfvertrouwen in kaart.

Het doel van het LOVS?

We gebruiken de schoolgegevens om te bekijken of we aanpassingen in ons lesprogramma noodzakelijk vinden. Maar vooral willen we samen met u de uitslagen van uw kind bekijken en bespreken of er misschien iets extra's gedaan kan of moet worden.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT