Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en medewerkers invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van IKC De Horst is een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders. Een van de vertegenwoordigers van het personeel is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van de vakanties en vrije dagen en de wijze waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school. Ook de verbeterplannen voortkomend uit onder andere de inspectierapporten zijn aandachtspunten die vallen onder de aandacht van de MR. Periodiek heeft de MR tevens overleg met de OuderCommissie over zaken die IKC de Horst raken.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken. Het einddoel is natuurlijk om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.

Voor informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via mr@ikcdehorst.nl, of een bericht sturen via het contactformulier van de website.

Leden van de MR

Oudergeleding:

Jan Roel Wessels Boer
Maarten Konijn
Maaike van Dijk (GMR afgevaardigde)
Elaine Kuik

Personeelsgeleding:

Mark Scheele
Aline van Eck (voorzitter)
Gerda Kaemingk

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT