Schoolplan

Ons schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023. Het geeft op hoofdlijnen weer: 

  • Waarvoor onze school en ons onderwijs staat;
  • Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen;
  • Hoe we dat willen bereiken.

We hebben het opnieuw samenstellen van ons nieuwe schoolplan benut om als team en directie onze visie opnieuw te doordenken en te herformuleren, mede in het licht van alle ontwikkelingen rondom het starten als Integraal Kindcentrum, een unieke combinatie van kinderopvang en onderwijs en "Ons Onderwijs2032".

Teamgerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team besproken en vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld zijn en nog worden. Dit schoolplan zal ons bij de les houden en het zal de richting aangeven van onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.

Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de samenstelling van dit schoolplan zijn het Strategisch Beleidsplan van Wolderwijs, "Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst" en "Ons Onderwijs2032" meegenomen als onze uitgangspunten.

Download hier ons schoolplan.

Strategisch Beleidsplan Wolderwijs

Wolderwijs heeft dan ter voorbereiding op het schrijven van het Strategisch Beleidsplan 2015 - 2019 onderwijscafés georganiseerd voor leerlingen, belanghebbenden, leerkrachten, ouders, directeuren, het stafbureau en bestuur met als doel het verkrijgen van richtinggevende uitspraken op weg naar 2019. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bijzonder goed bezocht, maar ook is er een groot aantal adviezen uit naar voren gekomen, die goed aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen én de afspraken, die zijn gemaakt in het zgn. Bestuursakkoord, dat in 2014 gesloten is tussen het ministerie van onderwijs en de P(rimair) O(nderwijs)raad. Deze adviezen zijn opgenomen in dit plan. Ook hebben we waardevolle aanwijzingen gekregen, waarmee Wolderwijs zich nog meer kan onderscheiden.

Download hier het strategisch beleidsplan van stichting Wolderwijs


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT