Stichting Wolderwijs

De Horst valt onder Stichting Wolderwijs. Vanaf 1 april 2010 is het eerste bestuur van de Stichting Wolderwijs definitief in functie benoemd. Dit bestuur heeft toen de taak van bevoegd gezag van het openbaar basisonderwijs overgenomen van het College van B&W van de gemeente De Wolden en draagt daardoor de formele verantwoordelijkheid voor dit onderwijs.

Besturen

De besturingsfilosofie voor het bestuur van Wolderwijs houdt in dat het bevoegd gezag bestuurt volgens de filosofie 'Toezichthoudend Besturen'. Het bestuur bepaalt met name op strategisch niveau het beleid.

Zij oefent concreet haar toezichthoudende verantwoordelijkheid uit op basis van de informatie van de algemeen directeur, plannen en rapporten over de organisatie en op basis van eigen informatievoorziening bij derden, zoals gesprekken met GMR, de accountant en het werkveld.

De directeur van de stichting Wolderwijs is op dit moment Sake Saakstra. Hij is door het bestuur als gemandateerde integraal verantwoordelijk voor de organisatie. Dit betekent dat aan de algemeen directeur de bestuurlijke bevoegdheden gedelegeerd zijn om de organisatie te leiden. Hij is daarmee ook het dagelijkse centrale aanspreekpunt voor alle beleid- en uitvoeringsaangelegenheden. Het bestuur houdt hierop toezicht.

Het bestuur toetst periodiek de gang van zaken en de bereikte resultaten aan de door haar vastgestelde plannen en beleidsstukken zoals het Strategisch Beleidsplan, Meerjarenbegroting, Jaarverslag en Jaarrekening.
Zij trekt uit de rapportages conclusies en bepaalt de aanbevelingen voor de toekomst. Zij let daarbij op de risico's die het onderwijs loopt met het doel deze op tijd af te wenden.
Ook zal het schoolbestuur op geijkte momenten de organisatie van ideeën voorzien voor verandering, vernieuwing en verbetering van ons onderwijs. In die zin wil het bestuur ook aan de 'voorkant' van het beleid haar bijdrage leveren.
De gemeente blijft, zij het meer op de achtergrond, bij het openbaar basisonderwijs betrokken. Zij blijft eindverantwoordelijk voor de instandhouding van dit onderwijs in De Wolden en houdt via haar goedkeuringsrecht op begroting en jaarrekening de vinger aan de pols bij de financiën van Wolderwijs. Ook is de gemeente nog de eerstverantwoordelijke voor de schoolgebouwen.

Leden bestuur en taakverdeling

Meer informatie over de Raad van Toezicht kunt u lezen op de website van Wolderwijs.

Stafbureau

Het bestuur en de algemeen directeur worden bijgestaan door een professioneel stafbureau, dat is gevestigd in Ruinerwold. Het schoolbestuur vergadert vier- tot zesmaal per jaar in aanwezigheid van de algemeen directeur.

Tot slot

De komende jaren zet het bestuur van Stichting Wolderwijs zich in om de vele goede kenmerken van het onderwijs en de organisatie te borgen, in samenwerking met medewerkers en ouders verder te ontwikkelen en de vraagstukken en problemen die zich voordoen zorgvuldig het hoofd te bieden.
Het bestuur werkt hierbij vanuit de overtuiging dat Stichting Wolderwijs een kwalitatief goede onderwijsorganisatie is en zal kunnen blijven, waarop kinderen, ouders, medewerkers en bestuur trots kunnen zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Wolderwijs: www.wolderwijs.nl


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT