Bruikleenvoorwaarden Chromebook

In de lockdown van 16-12-20 t/m 19-01-20 is het mogelijk een Chromebook met oplader te lenen van school.
Op dinsdag 15 december kunt u dit aangeven op school en krijgt uw kind een Chromebook met oplader mee van school. Daarmee conformeert u zich aan onze bruikleenafspraken zoals deze ook golden bij de eerste lockdown. Dit ter behoud van het materiaal dat we na de lockdown ook weer nodig hebben voor ons onderwijs op school.

1. De ouder/verzorger krijgt het Chromebook en de oplader ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van huiswerk gedurende de door de overheid aangekondigde sluiting van het onderwijs i.v.m. het Coronavirus.
2. De ouder/verzorger is zich ervan bewust dat er op een verantwoorde wijze gebruik gemaakt dient te worden van het beschikbaar gestelde Chromebook en oplader. Het is niet toegestaan om het Chromebook te gebruiken voor activiteiten anders dan activiteiten gerelateerd aan het huiswerk van de school.
3. De ouder/verzorger zal datgene doen en nalaten wat nodig is om te voorkomen dat het Chromebook en de oplader beschadigd raken dan wel verloren gaan, gestolen worden of op enige andere wijze verdwijnen.
4. Wanneer het Chromebook en de oplader schade oplopen dan wel verloren gaan, gestolen worden of op enige andere wijze verdwijnen is de ouder/verzorger verplicht direct de school in te lichten.
5. De ouder/verzorger is volledig verantwoordelijk voor alle kosten ten gevolge van beschadigingen aan of het verdwijnen van het Chromebook en de oplader gedurende het gebruik buiten school.
6. Reparaties n.a.v. schade gedurende gebruik buiten school aan het Chromebook en de oplader, worden via school uitgevoerd. De school factureert de ouder/verzorger.
7. Vervanging van het Chromebook en de oplader die verloren gaan, gestolen worden of op enige andere wijze verdwijnen, worden via school uitgevoerd. De school factureert de ouder/verzorger.
8. Op ieder tijdstip is de school gerechtigd het Chromebook en de oplader van de ouder/verzorger terug te vorderen en is de ouder/verzorger gehouden het Chromebook en de oplader direct in te leveren bij de school.
9. De ouder/verzorger dient het Chromebook en de oplader direct in te leveren op school op de eerste dag dat het onderwijs weer hervat wordt. De ouder/verzorger ontvangt hier voor een kwijting.
10. Wanneer de ouder/verzorger nalatig onderhoud, schade aan dan wel verlies van het Chromebook en de oplader verweten kan worden, dan zal de school de vervangingswaarde van de apparatuur factureren. 
11. Dit bedrag is ook verschuldigd indien het Chromebook en de oplader bij het hervatten van het onderwijs niet direct bij de school wordt ingeleverd.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl